آمادگی فردی برای خدمت

پولس رسول خود را برای همه کس همه چیز می سازد تا باعث رستگاری بعضی گردد؛ در این موعظه ابتدا به تفسیر غلط این آیات اشاره شده سپس تفسیر درست آنها ارایه می شود. آنگاه  مثالی را که پولس درباره یک ورزشکار می زند به زندگی خود ربط می دهیم و درنهایت مفهوم عمیق بدن … Continued