ایمان زنده یک مسیحی

پطرس رسول شیوه نزدیک شدن به خدای زنده و حقیقی و دعا کردن را به ایمانداران تعلیم می دهد؛ ادامه تفسیر رساله اول پطرس.