جلال خدای زنده و حقیقی

«و خدای همه فیض ها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن اندک زمانی رنج، کامل و استوار و توانا خواهد ساخت» ادامه تفسیر رساله اول پطرس.