عناصر ضروری ایمان

چگونه نزد خدای زنده و حقیقی بیاییم تا رستگاری جانهایمان را تجربه کنیم؟ در این موعظه به دو عنصر ضروری یعنی توبه و ایمان می پردازیم و اینکه چگونه آنها را ابراز کنیم. در کتاب مقدس همیشه از بنی آدم این دو قدم ضروری خواسته شده است.