نمایندگان خداوند عیسی مسیح

ما ایمانداران مسیحی بایستی وظیفه خود بدانیم تا به عنوان نمایندگان خداوند و نجات دهنده خود زندگی کرده و از هر فرصتی استفاده کنیم تا کلام نجات بخش انجیل را به اطرفیانی که در تاریکی نشسته اند برسانیم.

تقدیس خداوند در دل

پطرس رسول ایمانداران مسیحی را تشویق می کند تا خداوند عیسی مسیح را در دل خود تقدیس نمایند؛ چگونه این کار را انجام دهیم؟