جستوجوی حقیقت

حقیقت چیست؟ هدف و معنای از بودن و حیات چیست؟ چرا مردم دروغ می گویند ولی خدای زنده و حقیقی هرگز دروغ نمی گوید؟ در این موعظه با ذکر دلیل به ما گفته شده که چرا ما می توانیم یقین داشته باشیم که کتاب مقدس حقیقت محض است و دعوتمان می کند تا خدای زنده … Continued