ماهیت ایمان

نگاهی کلی به فصل ۴ این رساله و درک ماهیت ایمان؛ راه ورود به استراحت خداوند تنها از طریق ایمان است. روز شبات و ورود به سرزمین کنعان نمادی بودند برای قوم بنی اسرائیل از این استراحت . مانع ورود به این استراحت، بی ایمانی است.