مثالی از پایداری مقدسین

«زیرا زمینی که بارانی را که ابرها بر آن می افتد، می نوشد و گیاهان نیکو برای استفاده کسانی که به خاطر آنها کشت شده به بار می آورد، از خدا برکت می یابد. اما اگر خار و خس رویاند، طرد شده و نزدیک به لعنت، و در آخر سوخته می شود» ادامه تفسیر رساله … Continued