کاشتن و برداشتن

در تفسیر آیات ۶ تا ۸ به سه اصل یا قانون تغییر ناپذیر حاکم بر این دنیا اشاره می شود؛ نباید انتظار داشت تا چون شیطان زندگی کرده و مثل فرشته ها در آسمان پذیرفته شویم! هر آنچه کاشتید همان را نیز برخواهید داشت.