چیزهایی که خداوند به جویندگان خود می بخشد

«خداوند زنده و حقیقی را سپاس گویید زیرا که نیکوست و محبت او جاودانه است» مطلبی که در این مزمور مرتب تکرار می شود، محبت تغییرناپذیر و جاودانه خدای زنده است که اساس دریافت هرگونه فیض و رحمتی از سوی اوست.