سفر خطرناک زندگی ما 

هر یک از ما راهی سفری خطرناک در زندگی هستیم که هر لحظه ممکن است اتفاقی ناگوار روزگارمان را تیروه تار سازد. آیا در این سفر راهنما، نگاهبان، مدافع و شبانی نیکو داریم تا ما را به سلامت به مقصد برساند؟

تحت هدایت و حمایت خدای زنده

تفسیر این مزمور معروف و برکات خاص ایمانداران مسیحی ؛ خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود؛ در چراه گاه های سرسبز مرا می خواباند، نزد آب های آرامبخش رهبری ام می کند.