زندگی؛ یک رویا

وقتی که رویای زندگی به آخر برسد و واقعیت وجود خدای زنده بر شما آشکار شود، چه خواهید کرد؟ نویسنده مزمور زندگی بدون خدا را بیهوده دیده و مرگ و مجازات را قطعی. آیا بعد مرگ خداوند عیسی مسیح نجات دهنده ما خواهد بود و یا قاضی ما؟