دید خداوند زنده از زندگی ما

« زیرا می گویی ثروتمند هستم و ثروت اندوخته‌ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند و رقت بار و فقیر و کور و عریان هستی. تو را نصیحت می کنم که طلای خالص شده به آتش را از من بخری تا ثروتمند شوی…»