بزرگترین نیاز ما: بخشش گناهان

چرا نیاز به مغفرت گناهانمان داریم؟ چرا باید جوابگوی اعمال خود باشیم؟ به چه دلیل خداوند از ما می خواهد تا توبه کنیم؟ نقش خداوند عیسی مسیح در آشتی دادن مردم با خدای زنده چیست؟ چگونه بخشش گناهان خود را از خداوند بخواهیم؟ آیا بخشوده شدن گناهانمان را می توان به طور تجربی ثابت کرد؟