اثبات وجود خدا

چرا خداوند وجود خودش را به صورت بهتری بر ما ثابت نمی کند؟ سوالی است که گاهی مردم می پرسند. البته وجود او نیازی به اثبات نداشته و واضح است اما عدم درکش برمی گردد به وضعیت آدمی؛ ضدیت و خصومت درونی ما. سوال این است که چگونه این جنگ به آخر می رسد؟