چالش هایی که کلیسا با آن روبرو می شود

هر کلیسایی با چالش هایی روبروست؛ بویژه تاثیر فرهنگ آن جامعه روی اعضاء کلیسا . وظیفه شبان کلیسا آن است که به مردم هشدار داده و از گله خداوند مراقبت کند.