دعوت به تامل درباره خدای زنده و حقیقی

هیچ یک از ما به طور طبیعی فرصت تامل درباره خدای زنده وحقیقی را نداریم. بویژه درایام جوانی فقط بدنبال آرزوها و خواب و خیالهای خود هستیم. نویسنده کتاب جامعه هر یک از ما را دعوت به اندیشه جدی در این زمینه می کند و خطرات نادیده گرفتن این کار را.