مرگ است فرجام همه انسانها

«رفتن به خانه ماتم بهتر از رفتن به خانه جشن: زیرا مرگ است فرجام همه انسانها و بر زندگان است که این را به یاد بسپارند» موعظه بشارتی