برد و باخت در زندگی

در این رویداد تاریخی ، زندگی دنیوی گرایی و خوشی های گذرای آن در قیاس با قدرت خدای زنده و تجارب ماندگار زندگی مسیحی گذارده شده است؛ در این موعظه به روشنی غیرمنطقی بودن بی خدایی ثابت شده و اینکه چگونه جویای خدای زنده و حقیقی شده و او را بیابیم.