دلایل ارتداد

آخرین بخش از تفسیر کتاب نحمیا به دلایل افول روحانی در کلیسا می پردازد:«در آن روز کتاب موسی را به گوش قم قرائت کردند و در آن نوشته‌ای یافت شد که هیچ عمونی یا موآبی هرگز نباید به جماعت خدا درآید»