دین خالص و بی عیب

خصوصیات دین راستین در قیاس با دین باطل به این صورت بیان شده است: «دین خالص و بی عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان ملاقات کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند»