چگونه مسیح ما را نجات می دهد؟

«با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم، اما بعد از این نه من، بلکه مسیح در من زندگی می کند» پولس رسول در این آیه تاثیر کار نجات بخش مسیح را در زندگی یک مسیحی توضیح می‌دهد.