آخرین شوک تاریخ

انجیل یوحنا ۵: ۲۸

خداوند ما عیسی مسیح به یهودیان گفت: تعجب مکنید ، ساعتی خواهد آمد که مردگان صدای مرا شنیده واز قبرهایشان بیرون آمده در برابر تخت قضاوت خواهند ایستاد. در این موعظه به دلایلی فکر می کنیم که چرا مردم دوست ندارند تا قبول کنند که خدای زنده روزی این جهان را به مجازات خواهد کشانید و چگونه برای آن روز آماده شویم.