آناتیما

هر کس که خداوند ما عیسی مسیح را دوست ندارد از سوی خدای زنده و حقیقی لعنت شده است؛ در این موعظه راه نجات از این لعنت به ما ارایه گشته است.