آنهاچگونه مردمانی بودند

عزرا ۳: ۱

چون ماه هفتم فرا رسید و بنی اسرائیل در شهرهایشان بودند، تمامی قوم مانند یک مرد در اورشلیم گرد آمدند.