ارجحیت محبت

اول قرنتیان ۱۲: ۳۱

رسول راستین خداوند تاکید می کند که محبت بایستی نیروی متحرکه هرکاری باشد که برای ملکوت خداوندمان انجام می دهیم. سپس وی نشان می دهد که در همه کنش ها و واکنش های ما مسیحیان، محبت بایستی نقش اول را داشته باشد و درنتیجه عالی ترین عطایای یک مسیحی است.