WATCH LIVE BROADCAST

ارجحیت مسیح خداوند

انجیل متی ۱: ۱۸

« اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح‌القدس حامله یافتند.» مطابق وعده پیامبر راسیتن خداوند، مسیح از دختری باکره به این دنیا آمد.