ارزشیابی زندگی

یعقوب می پرسد؛ حیات شما چیست؟ بعد پاسخ می دهد؛ همچون بخار یا مه صبحگاهی ناپایدار. زندگی جدای از خداوند عیسی مسیح ، محدود، مادی ، غیرقابل پیش بینی، کوتاه و بی معناست. چه تفاوت عظیمی بوجود می آید وقتی که خدای زنده و حقیقی را شناخته و با ا و وارد رابطه می شویم.