از انسانی نفسانی به روحانی

اول قرنتیان ۲: ۱۴

کتاب مقدس اعلام می دارد که انسان نفسانی مطالب مربوط به خدای زنده و حقیقی را نمی تواند بپذیرد و این حقایق برایش احمقانه به نظر می رسند. علت چیست؟ تفاوت یک انسان نفسانی و انسان روحانی در چیست؟ چگونه می توان حیات ابدی و مغفرت گناهان را به دست آورد؟