اصولی برای ایمانداران مسیحی

اول قرنتیان ۱۶: ۱

یک سری اصول عملی برای رفتار مسیحیان در زندگی و در کلیسا در این آیات ارایه شده است؛ شامل هدفمند بودن زندگی، مسَولیت پذیری ، دفاع از ایمان و تلاش در گسترش ملکوت خداوندمان عیسی مسیح.