اعتماد به قادر مطلق 

مزمور ۹۱: ۱

این موعظه برای تسلی ایمانداران مسیحی است وقتی که خود را در شرایط سختی می یابند. ایمان و اعتماد ایشان به خدایی است که قدرتش بی نهایت است؛ « او که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد».