WATCH LIVE BROADCAST

الگویی از تحول روحانی

مرقس ۱: ۳۹

اولین شفای ثبت شده یک فرد جذامی همراه با شفای مرد مفلوج در کفرناحوم و موارد مشابه این معجزات، تصویری است از تحول روحانی و رستگاری. این معجزات جدای از اینکه ثابت می کرد که عیسی مسیح همان خدای زنده است، دعوت او به رستگاری را نیز به نمایش می گذارد.