امید برای جویندگان حقیقت

ایوب ۲۳: ۳

ایوب چنین می گوید: «ای کاش می دانستم او را کجا بیابم تا در مسکن او حاضر شوم» تامل در تک تک واژگان این آیه به حق جویان کمک می کند تا خدای زنده و حقیقی را یافته و با او آشتی کنند