اولویت های قوم خداوند

کتاب عزرا ۵: ۱

ادامه تفسیر کتاب عزرا فصل پنجم و ششم «آنگاه دو نبی، یعنی حجی و زکریا پسر عدو، به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودند نبوت کردند» اهمیت آن برای امروز به همراه مختصری از تاریخچه کلیسای متروپولیتان تابرناکل لندن.