اولین سری محاکمات مسیح

انجیل مرقس ۱۴: ۵۳

آفریننده جهان، پادشاه اسرائیل و قدوس خداوند به دست انسانهای شریر به محاکمه کشیده می شود؛ او فروتنانه اجازه این کار را خواهد داد تنها به خاطر محبتش به ما مسیحیان و نجات ما. همچنین اثبات این حقیقت که پیامبران راستین راجع به مسیحایی وعده داده بودند که ذات خدایی دارد.