اولین شاگردان خداوند ما

انجیل یوحنا ۱: ۳۵

زمانی که یحیی تعمید دهنده به دو تا از شاگردانش گفت تا از مسیح پیروی کنند، روند شگرفی در زندگی آن دو آغاز شد. در این موعظه به گام‌هایی که باعث تحول ایشان و پیوندشان به مسیح انجامید، اشاره می شود و همچنین تجارب آنها و دیگرانی که به ایشان پیوستند.