ایرادهای بی ایمانی

نویسنده این رساله با احساس همدردی شدید و دوستانه هشدار می دهد که دل ( اندیشه، احساسات، اراده و وجدان) می تواند ما را به سوی طغیان و بی ایمانی علیه خدای زنده و حقیقی بکشاند. به این خطرات اشاره شده وتنها راه علاج برای غلبه بر نیروهای نادیدنی و ضدخدایی که در درون ماست.