ایمانی همچون یک سامری

خداوند ما عیسی مسیح در راه رفتن به اورشلیم به قصد از سامره عبور می کند تا در آنجا ۱۰ جذامی را شفا دهد. نه نفر ایشان یهود بودند و آنچه را که می خواستند، گرفته و روانه شدند. اما فقط یکی از آنها بازگشت زیرا علاوه بر شفا ، خداوند به او ایمان نجات بخش را هم عطا کرده بود. درسهایی برای حقجویان.