ایوب: نکات قوت و ضعف

در این جلسه فصل های ۲۰ تا ۲۸ کتاب ایوب به صورت فشرده تفسیر و به نکات کلیدی آن اشاره شده است: نکات قوت و ضعف ایوب