بازسازی یک زندگی متلاشی شده

شفای نوجوانی که کر و گنگ بود توسط خداوند ما نه فقط نمایانگر دل سوزی و محبت خداوند بود بلکه جلوه‌گر مصیبتی است که دامنکیر همه ماست قبل از اینکه به مسیح ایمان آوریم. در این موعظه بیماری معنوی و شفای آن را بررسی می کنیم.