بحران هویت و علاج آن

رساله غلاطیان ۳: ۲۶

تفسیر آیات انتهایی فصل سوم غلاطیان؛ پولس رسول به ما می گوید که ایمان به خداوند عیسی مسیح باعث از میان رفتن موانع قومی و نژادی شده و همگی ما ایمانداران بدل به خواهران و برادران در یک خانواده می شویم.