بخواهید، بجویید و بکوبید

انجیل متی ۷ : ۷ تا ۱۱

خداوند ما در این بخش از موعظه بالای کوه شیوه دعا کردن و انتظارات ما را از پاسخ به دعا با مثل های ساده ای توضیح می دهد؛ ما نزد پدر آسمانی و پرحکمت دعا می کنیم که هرگز بدی ما مسیحیان را نمی خواهد.