بشارت خوشی عظیم

انجیل لوقا ۲: ۱۰

فرشته خداوند مژده نیک را به شبانهایی که بر تپه های اطراف بیت لحم بودند آورد؛ بلافاصله لشکر فرشتگان آسمانی سرود ستایش سر دادند. واکنش ساکنین زمین، شبان ها و مردمی که این خبرنیک را شنیدند چه بود؟