بنای معنوی

رساله اول قرنتیان ۳: ۱

پولس به رشد کلیسا پرداخته ودرباره ورود تفکر جسمانی در شیوه بنای کلیسا هشدار می دهد؛ بایستی مراقب باشیم که چگونه کلیسا را بنا می کنیم. شبانهایی هستند که پاداش خود را از دست داده اما خود – گویی از میان آتش – نجات می یابند.