به خدا می سپارمتان 

اعمال رسولان ۲۰: ۳۲

«اکنون ای برادران شما را به خدا و فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان همه مقرسسین شما را میراث بخشد»