بی همتایی رستاخیز مسیح

انیجل نجات بخش به شیوه خاصی در تاریخ بشری بی همتاست؛ رستاخیز مسیح که در برابر دیدگان عده زیادی روی داد، هدف آن در تاریخ بشر، نقشه خداوند در رستگاری بنی آدم و روز مجازات و بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. در این موعظه به اهمیت رستاخیز مسیح پرداخته شده است.