تا هیچکس در حضور او فخر نکند

نامه اول قرنتیان ۱: ۲۹

در روز آخر هیچ انسانی نمی تواند به خاطر اعمال یا کارهای نیکش در محضر خدای زنده و حقیقی افتخار کرده و به خاطر آنها از مجازات در امان بماند. زیرا بنی ادم از خداوند جدا و بسیاردور گشته و بدنبال خواسته‌های دل خودش است. اما خدای زنده و حقیقی کسانی را که خاضعانه نزدش آمده و به کلامش ایمان داشته باشند، پذیرفته، بخشوده ورستگار می سازد.