تجربه ای فرای همه تجارب

پی بردن به محبت خداوند عیسی مسیح که فرای معرفت بوده و هرچه که می شود در این دنیا اموخت یا تجربه کرد. بخش های مختلف این محبت مورد بررسی قرار گرفته تا حقجویان را تشویق به جویا شدن خدای زنده و حقیقی سازد.