تجربه محبت مسیح

اول قرنتیان ۱۳: ۴

پولس در مورد محبت خداوند عیسی مسیح صحبت می کند؛ محبتی فرای درک بشری. در این موعظه به خصوصیات این محبت پرداخته شده و تجربه دریافت کنندگان آن. در آخر، راه دریافت و تجربه این محبت به ما نشان داده شده است.