تشخیص پیام کتاب مقدس

نامه اول قرنتیان ۱۰: ۱

خروج قوم بنی اسراییل از مصر توام با معجزاتی بزرگ و برآورده شدن نیازهایشان بود در بیابان، اما آنها به گناهان گوناگونی دست زدند. رفتار قوم در بیابان و عکس العمل خداوند نسبت به کارهای ایشان الگویی است برای همه اعصار؛ درس های عبرتی برای ما ایمانداران تا در پی گناه نرویم.